สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         คำขวัญ คือ คำพูดที่กล่าวให้เป็นข้อคิดหรือแนวทางปฏิบัติเนื่องในกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือโอกาสใด โอกาสหนึ่ง เป็นข้อเตือนให้ระลึกถึงหน้าที่การงานและความประพฤติต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

 1. การอ่านและเขียนคำขวัญ คำคม
 2. การบอกรายละเอียดและสรุปใจความสำคัญของคำขวัญ คำคม
 3. เขียนคำขวัญ คำคมและวาดภาพประกอบ

ทักษะ

 1. อ่านและเขียนคำขวัญ คำคม ได้ถูกต้อง
 2. บอกรายละเอียดและสรุปใจความสำคัญของคำขวัญ คำคมได้ถูกต้อง
 3. เขียนคำขวัญ คำคมและวาดภาพประกอบได้ถูกต้องสวยงาม
 4. เขียนคำขวัญ คำคมตัวบรรจงเต็มบรรทัดได้สวยงาม

คุณธรรม

 1. มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
 2. มีวินัย มีความรับผิดชอบ
 3. อยู่อย่างพอเพียง

การวัดผลและประเมินผล

 1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
 2. ประเมินผลงานนักเรียน
 3. ทดสอบหลังเรียน
ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 คำขวัญ คำคม (ความกตัญญู)
ชั่วโมง คำขวัญสอนใจ
เรื่อง คำขวัญสอนใจ (2) 30 ธ.ค. 2563 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง