สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำคล้องจอง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า คำสัมผัส โดยใช้สระเดียวกัน และมาตราตัวสะกดตัวเดียวกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

    1. การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง “นิทาน”

    2. การสรุปใจความสำคัญของบทร้อยกรอง

    3. คำคล้องจอง

ทักษะ

  1. อ่านออกเสียงบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
  2. บอกรายละเอียดและสรุปใจความสำคัญของบทร้อยกรองได้
  3. อ่านและเขียนคำคล้องจองได้ถูกต้อง
  4. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดได้สวยงาม

คุณธรรม

  1. มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
  2. มีวินัย มีความรับผิดชอบ
  3. อยู่อย่างพอเพียง

การวัดผลและประเมินผล

  1. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
  2. ประเมินผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 คำขวัญ คำคม (ความกตัญญู)
ชั่วโมง คำคล้องจองสุขสันต์
เรื่อง คำคล้องจองสุขสันต์ (1) 25 ธ.ค. 2563 (มีใบงานและใบความรู้)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง