สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อึ่งอ่างกับวัว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

  1. นิทานอึ่งอ่างกับวัว
  2. การแต่งประโยคจากภาพ
  3. การเขียนเล่าเรื่อง

ทักษะ

  1. อ่านออกเสียงนิทานอึ่งอ่างกับวัวได้ถูกต้อง
  2. แต่งประโยคจากภาพได้ถูกต้อง
  3. เขียนเล่าเรื่องสั้น ๆ ได้

คุณธรรม

  1. นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
  2. มีความรับผิดชอบ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน   

2. ประเมินผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 คำขวัญ คำคม (ความกตัญญู)
ชั่วโมง อึ่งอ่างกับวัว
เรื่อง อึ่งอ่างกับวัว (2) 24 ธ.ค. 2563 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง