สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 1. การอ่านออกเสียงนิทาน เรื่อง วัวกับอึ่งอ่าง
 2. การแต่งประโยค 
 3. การเขียนเล่าเรื่อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

 1. นิทานอึ่งอ่างกับวัว
 2. การแต่งประโยคจากภาพ
 3. การเขียนเล่าเรื่อง

ทักษะ

 1. อ่านออกเสียงนิทานอึ่งอ่างกับวัวได้ถูกต้อง
 2. แต่งประโยคจากภาพได้ถูกต้อง
 3. เขียนเล่าเรื่องสั้น ๆ ได้

คุณธรรม

 1. นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
 2. มีความรับผิดชอบ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน   

2. ประเมินผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 คำขวัญ คำคม (ความกตัญญู)
ชั่วโมง อึ่งอ่างกับวัว
เรื่อง อึ่งอ่างกับวัว (1) 23 ธ.ค. 2563 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง