สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความกตัญญู

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

 1. คำและความหมาย
 2. การสรุปความรู้และข้อคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 3. การแต่งประโยคจากคำที่กำหนด
 4. การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง

ทักษะ

 1. อ่านออกเสียงคำและความหมายได้ถูกต้อง
 2. แต่งประโยคจากคำที่กำหนดได้ถูกต้อง
 3. เขียนแผนภาพโครงเรื่องได้ถูกต้อง

คุณธรรม

 1. มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
 2. มีวินัย มีความรับผิดชอบ
 3. มีความกตัญญูรู้คุณ

การวัดผลและประเมินผล

 1. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
 2. ประเมินผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 คำขวัญ คำคม (ความกตัญญู)
ชั่วโมง กตัญญูรู้คุณ
เรื่อง กตัญญูรู้คุณ (1) 21 ธ.ค. 2563 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง