สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ราชสีห์กับหนู เป็นนิทานอีสป ที่แฝงไปด้วยข้อคิดคติสอนใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

      1. เรื่อง ราชสีห์กับหนู

       2. การสรุปใจความสำคัญและข้อคิดจากการอ่าน

3. การตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน

4. คำและความหมายของคำ

ทักษะ

  1. อ่านออกเสียง เรื่อง ราชสีห์กับหนูได้ถูกต้องชัดเจน
  2. สรุปใจความสำคัญและข้อคิดจากการอ่าน
  3. ตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง
  4. อ่าน เขียนคำและบอกความหมายของคำที่อ่านได้ถูกต้อง

คุณธรรม

  1. มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน

        2. มีวินัย มีความรับผิดชอบ

การวัดผลและประเมินผล

  1. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
  2. ตรวจผลงานนักเรียน
  3. ทดสอบก่อนเรียน
ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 คำขวัญ คำคม (ความกตัญญู)
ชั่วโมง ราชสีห์กับหนู
เรื่อง ราชสีห์กับหนู (2) 18 ธ.ค. 2563 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง