สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนเรื่องจากประสบการณ์  คือ การเขียนเรื่องจากสิ่งที่เราได้กระทำ หรือเขียนเรื่องจากสิ่งที่เราพบเห็น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

 • อ่านบทร้อยกรอง อาชีพใดๆไม่ไร้คุณค่าและบทอ่าน เรื่อง ปิดเทอมของหนูนิดได้
 • บอกรายละเอียดและสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านได้
 • เขียนเรื่องจากประสบการณ์ได้

ทักษะ

 • อ่านออกเสียงบทร้อยกรองอาชีพใดๆ ไม่ไร้คุณค่าและบทอ่าน เรื่อง ปิดเทอมของหนูนิดได้ถูกต้อง
 • เขียนเรื่องสั้นจากประสบการณ์ได้
 • คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดได้สวยงาม

คุณธรรม

 • .  มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
 • .  มีวินัย มีความรับผิดชอบ
 • .  รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

การวัดผลและประเมินผล

 1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
 2. ประเมินผลงานนักเรียน
 3. ทดสอบหลังเรียน
ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 สร้างสรรค์งานเขียน
ชั่วโมง เขียนเรื่องจากประสบการณ์
เรื่อง เขียนเรื่องจากประสบการณ์ (1) 15 ธ.ค. 2563 (มีใบงานและใบความรู้)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง