สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนบรรยาย เป็นการเขียนเล่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพเหตุการณ์ ลำดับเวลา สถานที่ บุคคล ผู้เขียนควรกล่าวถึง เหตุการณ์ให้ชัดเจน โดยมีข้อมูลและเนื้อหาสาระของเรื่องที่จะแสดงความคิด บางครั้งอาจแทรกบทสนทนาตัวละครทำให้ผู้อ่านเข้าใจลักษณะอารมณ์ความคิดของตัวละครและเข้าใจเรื่องทั้งหมด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

      1. อ่านบทสักวาดาวจระเข้ได้

      2. บอกรายละเอียดและสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านได้

ทักษะ

  1. อ่านออกเสียงบทสักวาได้ถูกต้อง
  2. แต่งประโยคจากภาพได้ตรงตามความหมาย
  3. แต่งประโยคจากคำที่กำหนดได้ถูกต้อง
  4. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดได้สวยงาม

คุณธรรม

  1. มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
  2. มีวินัย มีความรับผิดชอบ

การวัดผลและประเมินผล

  1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
  2. ประเมินผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 สร้างสรรค์งานเขียน
ชั่วโมง เขียนบรรยาย
เรื่อง เขียนบรรยาย (1) 9 ธ.ค. 2563 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง