สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนเรื่องสั้น เป็นการเขียนเล่าเรื่องแบบหนึ่ง และไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเขียนให้ได้ดี เพราะมันมีข้อจำกัดในเรื่องของ ขนาด เข้ามาเกี่ยวข้อง ความหมายที่ง่ายที่สุดของมันคือ เรื่องเล่าที่มีประมาณ 1,000 ถึง 5,000 คำเป็นอย่างมาก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. อ่านบทร้อยกรองรักแท้ได้  

2. อ่านบทอ่าน เรื่อง เที่ยวอุทยานแห่งชาติได้

3. เรียงลำดับเหตุการณ์จากการอ่านได้ถูกต้อง

4. เขียนเรื่องสั้นที่กำหนดได้

ทักษะ

1. อ่านออกเสียงบทร้อยกรองรักแท้และบทอ่าน เรื่อง เที่ยวอุทยานแห่งชาติได้ถูกต้องชัดเจน

2. เขียนแผนภาพโครงเรื่องได้ถูกต้อง 

3. เขียนเรื่องสั้นที่กำหนดได้

4. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดถูกต้องสวยงาม

คุณธรรม

1. นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 

2. รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน  

2. ประเมินผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 สร้างสรรค์งานเขียน
ชั่วโมง เขียนเรื่องสั้น
เรื่อง เขียนเรื่องสั้น (2) 8 ธ.ค. 2563 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง