สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสรุปความ เป็นการสรุปเรื่องราวจากการฟังหรือการอ่าน ผู้ฟังหรือผู้อ่านจะต้องจับใจความและสรุปใจความสำคัญของเรื่อง เพื่อที่จะเป็นพื้นฐานของการพูด หรือการเขียนสรุปความต่อไป ซึ่งจะต้องจับประเด็นให้ได้ว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร แล้วจดบันทึกไว้ จากนั้นจึงสรุปความของเรื่องที่อ่านหรือฟัง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

  1. อ่าน เขียนและบอกความหมายของคำกริยา                    
  2. เขียนสรุปความรู้และข้อคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ทักษะ

  1. อ่านออกเสียง เรื่อง รักพ่อ รักแม่ ได้ถูกต้อง
  2. อ่าน เขียนและบอกความหมายของคำกริยาได้ถูกต้อง
  3. เขียนสรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านได้ถูกต้อง

คุณธรรม

  1. มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
  2. มีวินัย  มีความรับผิดชอบ
  3. รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 สร้างสรรค์งานเขียน
ชั่วโมง เขียนสรุปความ
เรื่อง เขียนสรุปความ (2) 4 ธ.ค. 2563 (มีใบงาน บัตรคำและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง