สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่าน เขียนสะกดคำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

  1. บอกความหมายของคำได้
  2. อ่านออกเสียง เรื่อง รักพ่อรักแม่
  3. ตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องรักพ่อ รักแม่
  4. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน

ทักษะ

  1. อ่าน เขียน สะกดคำและบอกความหมายของคำได้ถูกต้อง
  2. อ่านออกเสียง เรื่อง รักพ่อ รักแม่ได้ถูกต้อง
  3. ตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่อง รักพ่อรักแม่ได้ถูกต้อง

คุณธรรม

1.  มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 

2.  รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 สร้างสรรค์งานเขียน
ชั่วโมง เขียนสื่อความหมาย
เรื่อง เขียนสื่อความหมาย (2) 2 ธ.ค. 2563 (มีใบงาน บัตรคำและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง