สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การจัดเก็บเอกสารทางการเงินให้เป็นระเบียบ สะดวกต่อการหยิบใช้ ทำได้โดยแยกชนิดของเอกสาร เรียงลำดับวันที่แล้วจัดเก็บประมาณ 1 ปีจึงทำลายทิ้ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

   ง1.1 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3

จุดประสงค์การเรียนรู้

   1.บอกวิธีการจัดเก็บเอกสารการเงินได้

   2.บอกประเภทของเอกสารการเงินได้                     

       

 

การวัดผลและประเมินผล

1 สังเกตพฤติกรรม

2 ตรวจแบบทดสอบ

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย สานฝันให้เป็นจริง
ชั่วโมง การจัดเก็บเอกสารการเงิน ทบทวน ทดสอบหลังเรียน
เรื่อง การจัดเก็บเอกสารการเงิน ทบทวน ทดสอบหลังเรียน 9 มี.ค. 64
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ