สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การใช้จ่ายเงินประจำวันของนักเรียนจะมีทั้งรายรับรายจ่าย ถ้าใช้จ่ายโดยให้รายจ่ายมากกว่ารายรับจะทำให้ไม่มีเงินเหลือไว้เก็บออม แต่ถ้าใช้จ่ายให้มีรายจ่ายน้อยกว่ารายรับก็จะทำให้มีเงินเก็บออมเพื่อใช้จ่ายในอนาคต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

       ง 1.1 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3

  จุดประสงค์การเรียนรู้

       1.อธิบายรายรับ-รายจ่ายของตนเองได้

        2.บอกวิธีการจัดเก็บเงินโดยทำทำบันทึกรายรับ-รายจ่ายได้

        3.สามารถปฏิบัติกิจกรรมทำบันทึกรายรับ-รายจ่ายได้

การวัดผลและประเมินผล

1 สังเกตพฤติกรรม

2 ตรวจแบบปฏิบัติ

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย สานฝันให้เป็นจริง
ชั่วโมง บันทึกรายรับ – รายจ่ายส่วนตัว
เรื่อง บันทึกรายรับ – รายจ่ายส่วนตัว 2 มี.ค. 64
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ