สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

งานธุรกิจเป็นงานเกี่ยวกับการผลิตจำหน่าย แลกเปลี่ยนสินค้าและให้บริการในด้านต่างๆโดยมุ่งหวังผลกำไรตอบแทน เพื่อสนองความต้องการของคนในการดำรงชีวิตให้มีความสะดวกสบาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

   ง.1.1 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3

  จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายปัจจัยในการประกอบธุรกิจได้

2.บอกประเภทของการประกอบธุรกิจได้                     

  

การวัดผลและประเมินผล

1 สังเกตพฤติกรรม
2 ตรวจแบบตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย สานฝันให้เป็นจริง
ชั่วโมง การทำธุรกิจ
เรื่อง การทำธุรกิจ 23 ก.พ. 64
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ