สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อุบะคือดอกไม้ที่ร้อยเป็นเส้น หรือสาย ภายในหนึ่งเส้นจะประกอบด้วย ดอกตุ้ม ดอกครอบ และดอกสวมหลายๆดอก เรียงจากใหญ่ไปเล็ก และอุบะเป็นส่วนประกอบใช้สำหรับห้อยชายมาลัยเพื่อให้เกิดความสวยงาม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

     ง 1.1 ป.6/2

     ง 2.1 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3

จุดประสงค์การเรียนรู้

 1.รู้จักส่วนประกอบของอุบะได้อย่างเหมาะสม

 2.ร้อยอุบะและประกอบเป็นพวงได้อย่างถูกต้อง                              

 

การวัดผลและประเมินผล

1 สังเกตพฤติกรรม
2 ตรวจแบบทดสอบ

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย สานฝันให้เป็นจริง
ชั่วโมง การร้อยอุบะ
เรื่อง การร้อยอุบะ 16 ก.พ. 64
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ