สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อาชีพสุจริต เป็นการประกอบอาชีพที่ไม่ผิดกฎหมาย มาเอารัดเอาเปรียบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่ทำลายสังคม การประกอบอาชีพสุจริตทำให้ประชาชนดำเนินชีวิตได้ตามปกติ สังคมมีความสงบสุข พัฒนาและเจริญก้าวหน้า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

        ง 4.1 ป.6/1 ป.6/2

จุดประสงค์การเรียนรู้

       1.บอกประโยชน์ของการประกอบอาชีพที่สุจริตได้

       2.มีจิตสำนึก มีคุณธรรม มีความสามารถจัดการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

การวัดผลและประเมินผล

   1 สังเกตพฤติกรรม

    2 ตรวจแบบทดสอบ

 

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย สานฝันให้เป็นจริง
ชั่วโมง ประโยชน์ของการประกอบอาชีพ
เรื่อง ประโยชน์ของการประกอบอาชีพ 9 ก.พ. 64
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ