สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การประกอบอาชีพเป็นวิธีชีวิตที่จำเป็นต่อมนุษย์ทุกคนในการหารายได้มาใช้จ่าย มีส่วนช่วยพัฒนาสังคมและประเทศให้เจริญก้าวหน้า จึงควรเลือกประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับทักษะ ความสามารถ และความสนใจของตนเอง ตลอดจนมีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ เพื่อให้ประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเองและครอบครัว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

        ง 4.1 ป.6/1 ป.6/2

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.บอกความต้องการของตนเองในการประกอบอาชีพในอนาคตได้

2.บอกคุณสมบัติของผู้ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพได้

                    3.มีจิตสำนึก มีคุณธรรม มีความสามารถจัดการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้                             

การวัดผลและประเมินผล

8.1 สังเกตพฤติกรรม

8.2 ตรวจแบบทดสอบ

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย สานฝันให้เป็นจริง
ชั่วโมง การเลือกประกอบอาชีพ และคุณธรรมในการประกอบอาชีพ
เรื่อง การเลือกประกอบอาชีพ และคุณธรรมในการประกอบอาชีพ 2 ก.พ.64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ