สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การประกอบอาชีพเป็นวิธีชีวิตของมนุษย์ในการหารายได้มาใช้จ่าย จึงควรเลือกประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับทักษะ ความสามารถและความสนใจของตนเองตลอดจนมีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  ตัวชี้วัด

      ง.4.1 ป.6/1 ป.6/

   จุดประสงค์การเรียนรู้

    1.บอกความหมายของการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม

     2.บอกประเภทของอาชีพได้

      3.นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้                     

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรม

2. ตรวจแบบทดสอบ

 

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย สานฝันให้เป็นจริง
ชั่วโมง ความหมายและประเภทของอาชีพ
เรื่อง ความหมายและประเภทของอาชีพ 26 ม.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ