สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สัตว์เลี้ยง คือสัตว์ชนิดต่างๆที่มนุษย์นำมาดูแล เอาใจใส่ เพื่อที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น นำมาเป็นอาหาร นำมาใช้แรงงาน และเลี้ยงไว้เพื่อความเพลิดเพลิน ฉะนั้นเราจึงควรรู้วิธีการคัดเลือกและการขยายพันธุ์สัตว์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  ตัวชี้วัด

         ง 1.1 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3

   จุดประสงค์การเรียนรู้

      1.อธิบายหลักการคัดเลือกและขยายพันธุ์สัตว์ได้

       2.บอกวิธีการขยายพันธุ์สัตว์ได้

        3.นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรม

2.  ตรวจแบบทดสอบ

 

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย เกษตรกรรมคู่บ้าน
ชั่วโมง การคัดเลือกและขยายพันธุ์สัตว์
เรื่อง การคัดเลือกและขยายพันธุ์สัตว์ 19 ม.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ