สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สัตว์เลี้ยง คือสัตว์ชนิดต่างๆที่มนุษย์นำมาดูแล เอาใจใส่ เพื่อที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น นำมาเป็นอาหาร นำมาใช้แรงงาน และเลี้ยงไว้เพื่อความเพลิดเพลิน

    

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

       ตัวชี้วัด

                ง 1.1 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.บอกประเภทของสัตว์เลี้ยงได้อย่างเหมาะสม

2.บอกประโยชน์การเลี้ยงสัตว์ได้ถูกต้อง

3.นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้                    

การวัดผลและประเมินผล

8.1 สังเกตพฤติกรรม

8.2 ตรวจแบบทดสอบ

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย เกษตรกรรมคู่บ้าน
ชั่วโมง สัตว์เลี้ยงแสนรัก สัตว์เลี้ยงแสนรู้
เรื่อง สัตว์เลี้ยงแสนรัก สัตว์เลี้ยงแสนรู้ 12 ม.ค. 64
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ