สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สัตว์เลี้ยง คือสัตว์ชนิดต่างๆที่มนุษย์นำมาดูแล เอาใจใส่ เพื่อที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น นำมาเป็นอาหาร นำมาใช้แรงงาน และเลี้ยงไว้เพื่อความเพลิดเพลิน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด
    ง 1.1 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 

 จุดประสงค์การเรียนรู้
   1.บอกความสำคัญของสัตว์เลี้ยงได้อย่างเหมาะสม
   2.บอกประเภทของสัตว์เลี้ยงได้
   3.นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้                      

การวัดผลและประเมินผล

8.1 สังเกตพฤติกรรม
8.2 ตรวจแบบกิจกรรม
 

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย เกษตรกรรมคู่บ้าน
ชั่วโมง ประเภทของสัตว์เลี้ยง
เรื่อง ประเภทของสัตว์เลี้ยง 5 ม.ค. 64
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ