สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

                  การขยายพันธุ์พืชเป็นการเพิ่มจำนวนของพืช ซึ่งการขยายพันธุ์พืชแบ่งออกเป็นหลายประเภทเช่น การขยายพันธุ์พืชจากเมล็ดของพืช  การขยายพันธุ์พืชจากกิ่งของพืช โดยการขยายพันธุ์พืชให้ได้ผลดีนั้นต้องปลูกและดูแลรักษาตามขั้นตอนที่ถูกต้อง เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

      ง 1.1 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3

จุดประสงค์การเรียนรู้

     1. บอกประโยชน์การขยายพันธุ์พืชได้อย่างเหมาะสม

     2. บอกประเภทความสำคัญของการขยายพันธุ์พืชได้                     

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรม

2. ตรวจแบบทดสอบ

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย เกษตรกรรมคู่บ้าน
ชั่วโมง ประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช
เรื่อง ประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช 22 ธ.ค. 63
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ