สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

            ดินและปุ๋ย เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งการปลูกพืชให้ได้ผลดีต้องรู้จักคุณสมบัติของดินและปุ๋ยชนิดต่างๆเพื่อจะได้เลือกดินและปุ๋ยที่เหมาะสมกับพืชที่จะปลูก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายประเภทของดินชนิดต่างๆได้และนำไปปลูกพืชได้อย่างเหมาะสม

2. บอกประเภทของปุ๋ยได้                     

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรม

2. ตรวจแบบทดสอบ

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย เกษตรกรรมคู่บ้าน
ชั่วโมง ดินและปุ๋ย
เรื่อง ดินและปุ๋ย 8 ธ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ