สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         การเกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ การเกษตรเป็นอาชีพหลักของประเทศไทย การพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศมาจากสินค้าเกษตรเป็นสำคัญตลอดจนถึงเครื่องมือการเกษตรที่เราควรรู้จักและรู้ถึงประเภทการใช้งาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

    ตัวชี้วัด   

ง.1.1  ป.6/1

        ป.6/2

        ป.6/3

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายความหมายและความสำคัญของงานเกษตรได้

2.บอกชื่อเครื่องมือที่ใช้ในงานเกษตรได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรม

2. ตรวจแบบทดสอบ

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย เกษตรกรรมคู่บ้าน
ชั่วโมง ทดสอบก่อนเรียน ความหมายและความสำคัญของงานเกษตร เครื่องมือการเกษตร
เรื่อง ทดสอบก่อนเรียน ความหมายและความสำคัญของงานเกษตร เครื่องมือการเกษตร 1 ธ.ค. 63
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ