สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ประเทศในกลุ่มอาเซียน นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน ดังนั้น ธรรมเนียมปฏิบัติก็จะแตกต่างกันไปตามศาสนาที่ตนนับถือ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. รู้จักธรรมเนียมปฏิบัติของประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ

2. บอกความเหมือนและความต่างของธรรมเนียมปฏิบัติได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการทำงาน

2. ทำใบงาน/แบบทดสอบ

 

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 2 สัมพันธ์ฉันท์มิตร
ชั่วโมง ธรรมเนียมปฏิบัติ
เรื่อง ธรรมเนียมปฏิบัติ(1) 29 มี.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ครูผู้สอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน