สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

มารยาทในการทักทาย อากัปกริยา ของสมาชิกในกลุ่มอาเซียน จะเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่งเอกลักษณ์นี้จะมีทั้งความเหมือนและความต่าง ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. รู้จักคำและอากัปกริยาของการทักทายของสมาชิกในกลุ่มอาเซียน

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการทำงาน

2. ทำใบงาน/แบบทดสอบ

 

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 2 สัมพันธ์ฉันท์มิตร
ชั่วโมง การทักทายของสมาชิกในกลุ่มอาเซียน
เรื่อง การทักทายของสมาชิกในกลุ่มอาเซียน(2) 22 มี.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ครูผู้สอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน