สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ประเทศในกลุ่มอาเซียน มีสถานที่สำคัญ และแหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นมรดกโลก และสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจำนวนมาก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกชื่อสถานที่สำคัญในชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ ในกลุ่มอาเซียนได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการทำงาน

2. ทำใบงาน/แบบทดสอบ

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 1 เพื่อนบ้านของเรา
ชั่วโมง สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวในอาเซียน
เรื่อง สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวในอาเซียน(1) 1 มี.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ครูผู้สอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน