สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความเหมือนและความต่าง ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม ของประเทศในกลุ่มอาเซียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

บอกลักษณะวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น การแต่งกาย วัฒนธรรมประเพณี อาหาร ดอกไม้ เครื่องดนตรี คำทักทาย ได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการทำงาน

2. ทำใบงาน/แบบทดสอบ

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 1 เพื่อนบ้านของเรา
ชั่วโมง ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
เรื่อง ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม(1) 15 ก.พ. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ครูผู้สอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน