สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ศาสนาและความเชื่อ ในกลุ่มประเทศอาเซียน มีทั้งความเหมือนและความต่าง การเรียนรู้จะทำให้เข้าใจซึ่งกันและกัน และทำให้ความสัมพันธ์เป็นไปอย่างราบรื่น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

บอกสัญลักษณ์ และกิจกรรมของศาสนา ต่าง ๆ ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการทำงาน

2. ทำใบงาน/แบบทดสอบ

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 1 เพื่อนบ้านของเรา
ชั่วโมง ศาสนาและความเชื่อ
เรื่อง ศาสนา และความเชื่อ(2) 8 ก.พ. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ครูผู้สอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน