สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ทิศ เป็นตัวกำหนดที่ตั้งของประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

บอกสัญลักษณ์ของทิศได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการทำงาน

2. ทำใบงาน/แบบทดสอบ

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 1 เพื่อนบ้านของเรา
ชั่วโมง ทิศและที่ตั้ง
เรื่อง ทิศและที่ตั้ง (2) 25 ม.ค. 64 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ครูผู้สอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน