สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การรวมตัวของประเทศในกลุ่มอาเซียน จะต้องมี เอกลักษณ์เป็นของกลุ่ม เช่น สัญลักษณ์ คำขวัญ เพลง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกสัญลักษณ์ของอาเซียนได้

การวัดผลและประเมินผล

การวัดผลประเมินผล

1. สังเกตการทำงาน

2. ทำใบงาน/แบบทดสอบ

 

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 1 เพื่อนบ้านของเรา
ชั่วโมง เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน
เรื่อง เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน(2) 11 ม.ค. 64 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ครูผู้สอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน