สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

สิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจในท้องถิ่นมีคุณค่าและมีประโยชน์ ซึ่งทุกคนควรตระหนักถึงความสำคัญและร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ระบุสิ่งที่ตนรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น

การวัดผลและประเมินผล

การวัดผลประเมินผล

1. สังเกตการทำงาน

2. ทำใบงาน/แบบทดสอบ

 

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ถิ่นไทยวิไลศิลป์ หน่วยย่อยที่ 3 แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง
ชั่วโมง ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
เรื่อง ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 28 ธ.ค. 63 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ครูผู้สอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน