สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

แหล่งเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น มีคุณค่าและความสำคัญ ซึ่งบ่งบอกถึง ความเชื่อวิถีชีวิต

ของคนในชุมชน จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนจะต้องร่วมกันอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชนได้

การวัดผลและประเมินผล

การวัดผลประเมินผล

1. สังเกตการทำงาน

2. ทำใบงาน/แบบทดสอบ

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ถิ่นไทยวิไลศิลป์ หน่วยย่อยที่ 3 แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง
ชั่วโมง วัฒนธรรมในชุมชน
เรื่อง วัฒนธรรมในชุมชน 21 ธ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ครูผู้สอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน