สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

สัญลักษณ์สำคัญของชาติไทยที่แสดงถึงชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่เราคนไทยควรแสดงความเคารพโดยการยืนตรง การโค้งคำนับ การถอนสายบัว และการไหว้ให้ถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายวิธีการแสดงความเคารพต่อสัญลักษณ์สำคัญของชาติไทยได้

การวัดผลและประเมินผล

การวัดผลประเมินผล

1. สังเกตการทำงาน

2. ทำใบงาน/แบบทดสอบ

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ถิ่นไทยวิไลศิลป์ หน่วยย่อยที่ 3 แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง
ชั่วโมง การแสดงความเคารพต่อสัญลักษณ์สำคัญของชาติไทย
เรื่อง การแสดงความเคารพต่อสัญลักษณ์สำคัญของชาติไทย 14 ธ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ครูผู้สอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน