สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

สัญลักษณ์ที่แสดงความเป็นไทย ได้แก่ ช้างเผือก ดอกราชพฤกษ์ ศาลาไทย ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้สะท้อนความ

เป็นไทย ภูมิปัญญาของชาวไทย ที่มีความสง่างามที่โดดเด่น จึงสมควรที่จะรักษาเอกลักษณ์และส่งเสริมให้ชาวต่างชาติได้มีโอกาสชื่นชม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. มีความเข้าใจเรื่องสัญลักษณ์ไทย

การวัดผลและประเมินผล

การวัดผลประเมินผล

1. สังเกตการทำงาน

2. ทำใบงาน/แบบทดสอบ

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ถิ่นไทยวิไลศิลป์ หน่วยย่อยที่ 3 แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง
ชั่วโมง ใส่ใจ ใฝ่รู้ สู่สัญลักษณ์ไทย
เรื่อง ใส่ใจ ใฝ่รู้ สู่สัญลักษณ์ไทย 7 ธ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ครูผู้สอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน