สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เมื่อสังเกตท้องฟ้าจะพบดาว โดยดาวมีลักษณะคล้ายวงกลม ดาวที่มองเห็นในเวลากลางวัน ได้แก่ ดวงอาทิตย์ และบางเวลาในบางวันอาจมองเห็นดวงจันทร์และดาวบางดวง ส่วนดาวที่มองเห็นบนท้องฟ้าในเวลากลางคืน ได้แก่ ดวงจันทร์และดาวต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ระบุดาวที่อยู่บนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน

2. มีความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน 

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถาม

2. ประเมินจากการทำกิจกรรมในชั้นเรียน

3. ประเมินจากการทำแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ท้องฟ้าและดาว หน่วยย่อยที่ 1 ท้องฟ้าของเรา
ชั่วโมง การมองเห็นดาวในท้องฟ้า
เรื่อง การมองเห็นดาวในท้องฟ้า(2) 11 มี.ค. 64 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว
ครูผู้สอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว