สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     เสียงที่อยู่รอบตัวมีแหล่งกำเนิดเสียง แหล่งกำเนิดเสียงเกิดจากธรรมชาติ และมนุษย์สร้างขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

      1. สำรวจและระบุเสียงต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา

      2. มีความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน

 

การวัดผลและประเมินผล

   1. ประเมินจากการตอบคำถาม

   2. ประเมินจากการทำกิจกรรมในชั้นเรียน

  3. ประเมินจากการทำแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เสียงรอบตัว หน่วยย่อยที่ 1 เสียงในชีวิตประจำวัน
ชั่วโมง เสียงรอบตัวเรา
เรื่อง เสียงรอบตัวเรา(2) 14 ม.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว
ครูผู้สอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว