สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แนวคิด/ความคิดรวบยอด

วัสดุมีสมบัติต่าง ๆ เช่น แข็ง นุ่ม เรียบ ขรุขระ  ใส ขุ่น ทึบ มันวาว ยืดได้ ยืดไม่ได้

การเลือกใช้วัสดุมาทำสิ่งของต่าง ๆ ต้องพิจารณา  จากสมบัติของวัสดุให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกสมบัติของวัสดุในชีวิตประจำวัน

2. มีความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน 

การวัดผลและประเมินผล

การวัดและประเมินผล

            1. ประเมินจากการตอบคำถาม

            2. ประเมินจากการทำกิจกรรมในชั้นเรียน

            3. ประเมินจากการทำแบบฝึกหัด

 

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วัสดุรอบตัว หน่วยย่อยที่ 1 วัสดุในชีวิตประจำวัน
ชั่วโมง สมบัติของวัสดุ
เรื่อง สมบัติของวัสดุ(4) 29 ธ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว
ครูผู้สอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว