สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แนวคิด/ความคิดรวบยอด

วัตถุหรือวัสดุต่าง ๆ รอบตัวเรานำมาใช้ประโยชน์ต่างกัน วัตถุที่ใช้ประโยชน์ในการให้ ความเพลิดเพลินสนุกสนาน คือ ของเล่น และวัตถุที่ใช้ประโยชน์อื่น ๆ นอกจากของเล่น คือ ของใช้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์

 1. อ่านข้อมูลและระบุว่าเป็นของเล่นหรือของใช้

 2. มีความมุ่งมั่นในการทำงาน 

การวัดผลและประเมินผล

การวัดและประเมินผล

            1. ประเมินจากการตอบคำถาม

            2. ประเมินจากการทำกิจกรรมในชั้นเรียน

            3. ประเมินจากการทำแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วัสดุรอบตัว หน่วยย่อยที่ 1 วัสดุในชีวิตประจำวัน
ชั่วโมง ของเล่นของใช้
เรื่อง ของเล่นของใช้(2) 3 ธ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว
ครูผู้สอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว