สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

โน้ตไทยและสากลเป็นสัญลักษณ์ทางดนตรีที่บอกระดับเสียงสูง-ต่ำ, เสียงดัง - เสียงเบา,  ช้า - เร็ว

สามารถใช้พยัญชนะแทนตัวโน้ตดนตรีไทยและสากลได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายระดับเสียงดนตรี
  2. เขียนสัญลักษณ์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษแทนระดับสียงดนตรี
  3. จำแนกสัญลักษณ์ตัวโน้ตไทยและโน้ตสากล

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินความรู้เรื่องระดับเสียงดนตรี

2 ประเมินทักษะการใช้สัญลักษณ์แทนระดับเสียงและการออกเสียง

3 ประเมินคุณธรรมใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน  การให้ความร่วมมือ

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย ดนตรี-นาฏศิลป์ ชั้นป.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง เสียงดนตรี
เรื่อง เสียงดนตรี 18 ก.พ. 64 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล