สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเลี้ยงสัตว์ให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จผู้เลี้ยงหรือประกอบอาชีพจะต้องใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา มีจิตสำนึกในการเลี้ยงสัตว์ และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สรุปความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์ได้     

          2. สรุปปัจจัยสำคัญในการเลี้ยงสัตว์ได้

          3. สรุปแหล่งเลี้ยงสัตว์ที่สำคัญในประเทศไทยได้

          4. สรุปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ได้

          5. สรุปความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการขออนุญาตเลี้ยงสัตว์และการเคลื่อนย้ายสัตว์ภายในประเทศได้

          6. ปฏิบัติการแสวงหาข้อมูลได้

          7. ปฏิบัติตามกระบวนการทำงานได้

          8. มีทักษะการแก้ปัญหา

9. ใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน 

การวัดผลและประเมินผล

          1. วิธีการ

             1.1 ทดสอบหลังเรียน

             1.2 ประเมินผลงานนักเรียน การทำ Mind mapping

             1.3 สังเกตพฤติกรรม

         2. เครื่องมือ

             2.1 แบบประเมินด้านความรู้

             2.2 แบบประเมินด้านทักษะกระบวนการ

             2.3 แบบประเมินด้านคุณลักษณะ

         3. เกณฑ์  

              3.1 ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก 4 ระดับโดยใช้เกณฑ์ rubricการผ่านอยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้” ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การเลี้ยงสัตว์
ชั่วโมง การเลี้ยงสัตว์
เรื่อง สัตว์เลี้ยงนี้ดีมีประโยชน์ วันที่ 12 มี.ค. 64 (มีใบงาน-ใบความรู้)
แผนการสอน ครูณภัทร กาญจนะพังคะ
ครูผู้สอน ครูณภัทร กาญจนะพังคะ