สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การจัดการผลผลิตทางการเกษตร ด้วยการจัดตกแต่งอาหารให้สวยงาม การประกอบอาหารและเครื่องดื่ม      เพื่อสุขภาพ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงการถนอมอาหาร เพื่อให้คงคุณค่าทางโภชนาการและเพิ่มมูลค่า     ของอาหาร เป็นการลดค่าใช้จ่ายการบริโภคในครัวเรือนและพัฒนาต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

             1. นำเสนอการถนอมอาหาร ด้วยวิธีการดองเค็มได้

             2. สามารถเลือกวัตถุดิบและภาชนะในการดองเค็มได้เหมาะสม

             3. ปฏิบัติการแสวงหาความรู้ได้

             4. มีทักษะการจัดการ การแสวงหาความรู้ 

5. มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหา

6. มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการทำงานและมีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

        1. วิธีการ

          1.1 ประเมินการตอบคำถาม

          1.2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

           1.3 สังเกตพฤติกรรม

         2. เครื่องมือ

             2.1 แบบประเมินด้านความรู้

             2.2 แบบประเมินด้านทักษะกระบวนการ

             2.3 แบบประเมินด้านคุณลักษณะ

         3. เกณฑ์  

              3.1 ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก 4 ระดับโดยใช้เกณฑ์ rubricการผ่านอยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้” ขึ้นไ

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การจัดการผลผลิต
ชั่วโมง การจัดการผลผลิต
เรื่อง การดองเค็ม วันที่ 5 ก.พ. 64 (มีใบความรู้)
แผนการสอน ครูณภัทร กาญจนะพังคะ
ครูผู้สอน ครูณภัทร กาญจนะพังคะ