สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การจัดการผลผลิตทางการเกษตร ด้วยการจัดตกแต่งอาหารให้สวยงาม การประกอบอาหารและเครื่องดื่ม      เพื่อสุขภาพ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงการถนอมอาหาร เพื่อให้คงคุณค่าทางโภชนาการและเพิ่มมูลค่า     ของอาหาร เป็นการลดค่าใช้จ่ายการบริโภคในครัวเรือนและพัฒนาต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ง 1.1 ม.2/1  ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน   

ง 1.1 ม.2/2  ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน    

ง 1.1 ม.2/3  มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน อย่างประหยัดและคุ้มค่า

จุดประสงค์การเรียนรู้

          1. อธิบายวิธีการทำน้ำผักและผลไม้เพื่อสุขภาพได้

          2. วิเคราะห์วิธีการรักษาคุณค่าวิตามินของผักและผลไม้ได้

          3. ปฏิบัติการแสวงหาความรู้ได้

          4. ปฏิบัติตามกระบวนการทำงานได้

          5. มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหา

          6. ปฏิบัติการทำงานร่วมกันได้

          7. มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงานและอยู่อย่างพอเพียง

การวัดผลและประเมินผล

          1. วิธีการ

             1.1 ประเมินการตอบคำถาม   

             1.2 ประเมินผลงานการทำน้ำผักและผลไม้เพื่อสุขภาพ

             1.3 สังเกตพฤติกรรม

         2. เครื่องมือ

             2.1 แบบประเมินด้านความรู้

             2.2 แบบประเมินด้านทักษะกระบวนการ

             2.3 แบบประเมินด้านคุณลักษณะ

         3. เกณฑ์  

              3.1 ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก

         4. ระดับโดยใช้เกณฑ์ rubricการผ่านอยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้” ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การจัดการผลผลิต
ชั่วโมง การจัดการผลผลิต
เรื่อง การทำน้ำผักและผลไม้เพื่อสุขภาพ วันที่ 22 ม.ค. 64 (มีใบความรู้และวีดิโอ)
แผนการสอน ครูณภัทร กาญจนะพังคะ
ครูผู้สอน ครูณภัทร กาญจนะพังคะ