สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

-

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

-

การวัดผลและประเมินผล

-

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2562/1
หน่วย ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยที่ ๑๓
ชั่วโมง หน่วยที่ ๑๓ เรื่อง ของเล่น ของใช้
เรื่อง หน่วยที่ ๑๓ เรื่อง ของเล่น ของใช้ (1) (13 ส.ค.62)
แผนการสอน ครูธารทิพย์ จึงสิริรุ่งเรือง
ครูผู้สอน ครูธารทิพย์ จึงสิริรุ่งเรือง