สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2562/1
หน่วย ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยที่ ๑๕
ชั่วโมง หน่วยที่ ๑๕ เรื่อง ต้นไม้ที่รัก
เรื่อง หน่วยที่ ๑๕ เรื่อง ต้นไม้ที่รัก (4) (29 ส.ค.62)
แผนการสอน ครูวชิรา สมพงษ์
ครูผู้สอน ครูวชิรา สมพงษ์