สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        ดนตรีพื้นบ้านของไทย  เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษของไทยได้สร้างสมไว้เป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่งที่แสดงลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นไทย  สมควรที่คนไทยจะภาคภูมิใจและช่วยกันทะนุบำรุงส่งเสริมและรักษาให้ดำรงคงอยู่สืบไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกเครื่องดนตรีพื้นบ้าน

2. จำแนกเครื่องดนตรีพื้นบ้าน

3. เล่าถึงดนตรีพื้นบ้านของตนเอง

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องดนตรีพื้นบ้านและการอนุรักษ์

2. ประเมินทักษะการจำแนกและการสังเกตเครื่องดนตรีพื้นบ้านของแต่ละภาค

3. ประเมินคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) รหัสวิชา ศ12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (นาฏศิลป์)
ชั่วโมง รายวิชานาฏศิลป์
เรื่อง ดนตรีพื้นบ้านและการอนุรักษ์ 9 พ.ย. 2563 (มีสื่อวีดิโอ)
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล