สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        การเคลื่อนไหวประกอบเพลงรำวง  เป็นการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายด้วยการแสดงท่าทางให้สอดคล้องกับจังหวะทำนอง และเสียงเพลงอย่างพร้อมเพรียงสวยงาม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ขับร้อง และเคาะจังหวะเพลงรำวง เพลงใกล้เข้าไปอีกนิด  ได้อย่างสวยงาม

2. รำวงชาวบ้าน เพลงใกล้เข้าไปอีกนิด

3. ปฏิบัติท่ารำตามความหมายของเพลงได้อย่างคล่องแคล่ว

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้  การร้องเพลง การแสดงท่าทางประกอบเพลง

2. ประเมินทักษะแสดงท่าประกอบเพลงการคิดสร้างสรรค์ท่ารำ

3. ประเมินคุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ใฝ่เรียนรู้และสร้างสรรค์กล้าแสดงออก รักความเป็นไทย

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) รหัสวิชา ศ12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (นาฏศิลป์)
ชั่วโมง รายวิชานาฏศิลป์
เรื่อง การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง 2 พ.ย. 2563 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล