สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         เพลงพื้นบ้าน  เป็นบทเพลงที่เกิดจากคนในท้องถิ่นต่าง ๆ  คิดรูปแบบการร้อง การเล่นขึ้น  โดยมีท่วงทำนอง ภาษาที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน  มุ่งความสนุกสนานรื่นเริงใช้เล่นในโอกาสต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายเพลงพื้นบ้านของแต่ละภาคได้

2. วิเคราะห์เพลงพื้นบ้านได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องเพลงพื้นบ้าน

2. ประเมินทักษะการจำแนกลักษณะเพลงพื้นบ้านของแต่ละภาค

3. ประเมินคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) รหัสวิชา ศ12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (นาฏศิลป์)
ชั่วโมง รายวิชานาฏศิลป์
เรื่อง เพลงพื้นบ้าน 26 ต.ค. 2563 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล