สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       นาฏศิลป์ไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาติไทยที่มีการร่ายรำอย่างอ่อนช้อยสวยงาม  มีแบบแผนทางนาฏยศัพท์ ภาษาท่านาฏศิลป์ที่ถูกต้องสวยงาม  ควรฝึกหัดปรับปรุง ฝึกซ้ำ ๆ จนเกิดความชำนาญและความมั่นใจในการแสดงออก  เกิดการเรียนรู้สร้างสรรค์กระตือรือร้นในการทำงานและรักความเป็นไทย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

​​​​​​1. การใช้ภาษาท่าและประดิษฐ์ท่าประกอบเพลง

2. วิธีปฏิบัติตามนาฏยศัพท์

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้การใช้ภาษาท่าประกอบเพลง

2. ประเมินทักษะการสร้างสรรค์ท่ารำ

3. ประเมินคุณธรรม ใฝ่เรียนรู้และสร้างสรรค์  กระตือรือร้นในการทำกิจกรรม รักความเป็นไทย

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) รหัสวิชา ศ12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (นาฏศิลป์)
ชั่วโมง รายวิชานาฏศิลป์
เรื่อง ภาษาท่าในนาฏศิลป์ 19 ต.ค. 2563 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล