สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        โน้ตเพลงไทยและเพลงสากลเป็นสัญลักษณ์ทางดนตรีที่บอกระดับเสียงสูง - ต่ำ, เสียงดัง - เสียงเบา, ช้า - เร็วสามารถใช้พยัญชนะแทนตัวโน้ตดนตรีไทยและสากลได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายระดับเสียงดนตรี

2. เขียนสัญลักษณ์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษแทนระดับสียงดนตรี

3. จำแนกสัญลักษณ์ตัวโน้ตไทยและโน้ตสากล

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องระดับเสียงดนตรี

2. ประเมินทักษะการใช้สัญลักษณ์แทนระดับเสียงและการออกเสียง

3. ประเมินคุณธรรมใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน  การให้ความร่วมมือ

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) รหัสวิชา ศ12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (นาฏศิลป์)
ชั่วโมง รายวิชานาฏศิลป์
เรื่อง เสียงดนตรี 12 ต.ค. 2563 (มีสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล